Welcome...

The office of

Planning & Development

Rangsit University

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกรอกข้อมูลโครงการ
ปี 2567

             ขอให้ ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประสานงาน กรอกข้อมูลโครงการในระบบงบประมาณ   ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และคณะอนุกรรมการจะดำเนินการพิจารณาโครงการตามลำดับ  ท่านสามารถดำเนินปรับแก้ไข ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2567

รายงานผลการดำเนินโครงการ (PDCA)

             ขอให้ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ Upload รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาในรูปแบบ PDCA ไปยัง Folder คณะวิชา/หน่วยงานของท่าน ที่อยู่บนพื้นที่ OneDrive ของสำนักงานวางแผนและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

แผนยุทธศาสตร์

           ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2569)” สำหรับรอบกลางแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567-2569 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2569

                ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569 มาระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายแผนและพัฒนาจึงได้จัดให้มีการวิเคราะห์ ทบทวน  เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในช่วงกลางแผน และได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2569) เพื่อเป็นแนวทางแก่มหาวิทยาลัยรังสิต นำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569

                 แผนยุทธศาสตร์ฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ฉบับ พ.ศ. 2565-2569 เป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางแก่มหาวิทยาลัยรังสิต นำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมาย 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม”

อัตลักษณ์ (Identity) “คิดสร้างสรรค์  ยึดมั่นคุณธรรม  นำการเปลี่ยนแปลง”

ปณิธาน (Pledge) “มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม”

วิสัยทัศน์ (Vision) “การศึกษาคือนวัตกรรมที่ไม่มีที่สิ้นสุด”

แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)

ปีการศึกษา พ.ศ. 2560-2564

สามารถเข้าดูข้อมูล Action Plan ได้ที่

Loading