รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565-2569

                    สำนักงานวางแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565-2569 ของทุกหน่วย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ  โดยประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ PDCA ระดับหน่วย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระดับสถาบัน ดังนี้

*กรุณาคลิกdownload, download now, download icon-1915753.jpg สำหรับ เปิด/ดาวน์โหลด เอกสาร 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2569  

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2568    

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2567      

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2566    

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2565   download, download now, download icon-1915753.jpg

                    สำนักงานวางแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2565-2569 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565-2569 โดยจำแนกเป็นการประเมินติดตาม ระดับสถาบัน และระดับหน่วย (วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน) โดยสำนักงานวางแผนและพัฒนาจะประมวลผลข้อมูลจากหน่วยและผู้รับผิดชอบทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ดังนี้

*กรุณาคลิกdownload, download now, download icon-1915753.jpg สำหรับ เปิด/ดาวน์โหลด เอกสาร 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRs ปีการศึกษา 2569  

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRs ปีการศึกษา 2568 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRs ปีการศึกษา 2567     

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRs ปีการศึกษา 2566 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KRs ปีการศึกษา 2565   download, download now, download icon-1915753.jpg

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2560-2564

                    สำนักงานวางแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของโครงการพัฒนาในแผนปฏิบัติการประจำปี 2560-2564 ของทุกหน่วย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จของโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ  โดยประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ PDCA ระดับหน่วย (คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระดับสถาบัน ดังนี้

*กรุณาคลิกdownload, download now, download icon-1915753.jpg สำหรับ เปิด/ดาวน์โหลด เอกสาร 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2564   download, download now, download icon-1915753.jpg

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2563   download, download now, download icon-1915753.jpg

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2562   download, download now, download icon-1915753.jpg   

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2561   download, download now, download icon-1915753.jpg 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม Action Plan ปีการศึกษา 2560   download, download now, download icon-1915753.jpg

                    สำนักงานวางแผนและพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จประจำปีการศึกษา 2560-2564 ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560-2564 โดยจำแนกเป็นการประเมินติดตาม ระดับสถาบัน และระดับหน่วย (วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน) โดยสำนักงานวางแผนและพัฒนาจะประมวลผลข้อมูลจากหน่วยและผู้รับผิดชอบทั้งหมดภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ดังนี้

*กรุณาคลิกdownload, download now, download icon-1915753.jpg สำหรับ เปิด/ดาวน์โหลด เอกสาร 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KPI ปีการศึกษา 2564   download, download now, download icon-1915753.jpg

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KPI ปีการศึกษา 2563   download, download now, download icon-1915753.jpg

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KPI ปีการศึกษา 2562   download, download now, download icon-1915753.jpg   

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KPI ปีการศึกษา 2561   download, download now, download icon-1915753.jpg 

  medical report, medical, icon-5817916.jpg   รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตาม KPI ปีการศึกษา 2560   download, download now, download icon-1915753.jpg