แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 – 2569

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 – 2569 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิตสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เน้นคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล มีความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ชี้แนะทางเลือก และสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ โดยจัดทำบนพื้นฐานของข้อมูลจากการประมวลสภาพปัจจุบันและการประเมินมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT) และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ให้ความสนใจ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

     คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางแก่ประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิต ที่นำไปสู่การพัฒนาให้บรรลุถึงเป้าหมายอันพึงปรารถนาต่อไป

                                                                  คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 – 2569                                                                  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 – 2569 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567-2569)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2565 – 2569
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ณ มกราคม 2566)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)
IMG_1663
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2560 – 2564
IMG_1661