การประชุมแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565-2569

การประชุมนำเสนอและร่วมหารือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2565-2569